سامانه ۱۳۷ یار

استاندارد نقشه GIS برای مسیریابی و نقطه یابی در معابر شهری

استانداردهای نقشه :