سامانه ۱۳۷ یار

خط مشی نرم افزار

آقای دکتر قالیباف با اجرای ۱۱۰ امنیت و سلامت اجتماعی ایران را ارتقاء داد و خدمت بزرگی به کشور نمود و با پایه گذاری ۱۳۷ در تهران خط مشی عالی خود را ادامه داد و ما تلاش داریم که با ارائه نرم افزاری قدرتمند در زمینه مدیریت خدمات شهری ۱۳۷ بتوانیم رفاه شهری را در ایران گسترش دهیم و شما هم می توانید با پشتیبانی از این تفکر کمک کنید که ایران جای بهتری برای زندگی همه ما باشد.

مبنای علمی تاثیر گذاری :

در استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ اندازه گیری فرآیندهای کاری و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان یکی از الزامات مهم در بهبود کیفیت می باشد که اجرای صحیح سامانه ۱۳۷ این گزارشات را بصورت ماهیانه در اختیار مدیران قرار می دهد.

سامانه 137 یار