سامانه ۱۳۷ یار

امکانات نرم افزار ۱۳۷

پشتیبانی از امکانات GIS جغرافیائی

این نرم افزار قابلیت استفاده از بانک اطلاعات GIS جغرافیائی و تطبیق آدرس داده شده توسط شهروند را دارد که این تکنولوژی مزایای ذیل را به همراه دارد.

۱ - تشخیص اتوماتیک منطقه یا محله

برنامه بصورت اتوماتیک می تواند تشخیص دهد که آدرس داده شده توسط شهروند در کدام منطقه قرار دارد که کار ارجاع به منطقه یا محله مربوطه را آسان می کند.

۲ - مشخص کردن آدرس روی نقشه

نرم افزار می تواند محل آدرس را در روی نقشه شهری مشخص کند و حتی تقاطع ها را تشخیص دهد و در نقشه علامت گذاری کند.

۳ - قابلیت تشخیص اسامی قدیمی خیابانها

یا ورود چند اسم برای یک خیابان وجود دارد مثلا به خ شهید رجائی در مثال فوق قبلا خیابان ملک می گفتند و نرم افزار با ورود اسم خیابان ملک می تواند آن را با خیابان شهید رجائی تطبیق دهد. و یا مثلا یک خیابان به اصلاح مخابرات گفته می شود در صورتی که اسم رسمی آن خیابان جانبازان می باشد.

۴ - امکان مشخص کردن پراکندگی شکایات

ما می توانیم به ازای هر موضوع درخواست یک پرچم یا علامت روی نقشه با توجه به آدرس ایجاد کنیم و این نقشه را نمایش یا چاپ نمائیم که این کار به مدیران کمک می کند که شدت معضلات شهری را در مناطق مختلف ارزیابی و برای برنامه ریزی رسیدگی به مشکلات استفاده نمایند.

سامانه 137 یار سامانه 137 یار
سامانه 137 یار
تقسیم بندی موضوعات در ثبت درخواستها با هدف گزارشات بهینه

مثلا برای موضوعات مرتبط با مناطق پیش بینی ۱- آسفالت ۲- زباله ۳- جدول ۴- لایروبی و …. شده است که در شکل ذیل مشاهده می نمائید. و یا مثلا برای موضوعات مرتبط با اتوبوسرانی ۱- درخواست ایستگاه اتوبوس ۲- نحوه برخورد رانندگان ۳- افزایش خطوط سرویس دهی و … شده است که البته این موضوعات قابلیت اضافه کردن و ویرایش را نیز دارد.

امکان گزارش گیری از پیامک های ارسالی و دریافتی

با توجه به اینکه قسمت قابل توجهی از سیستم با پیامک کار می کند لذا گزارش گیری از پیامک های ارسالی و پیامک های دریافتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

الف) پیامک های ارسالی : در این قسمت از برنامه طبق شکل ذیل زمان ارسال وضعیت ارسال پیام و متن ارسال شده قابل مشاهده می باشد و یا می توانیم گزارش بگیریم که تمامی پیامک های ارسالی به یک شماره موبایل چه مواردی می باشد؟

ب) ارسال پیامک : در قسمت ارسال پیامک می توانیم بصورت گروهی برای شهروندان و یا اپراتورهای ارجاع گیرنده پیامک ارسال نمائیم مثلا می توانیم برای تمامی پرسنل منطقه ۲ شهرداری یک پیامک ارسال کرد.

پ) پیامک های دریافتی : در این قسمت تمامی پیامک هائی که برای سیستم توسط شهروندان و یا اپراتورهای همکار در سازمانها ارسال شده است قابل مشاهده می باشد.

ت) پیامک های در حال ارسال : چون ممکن است در برخی مواقع پیامک ها با تاخیر به دست پیامک گیرندگان برسد با چک کردن این قسمت می توانیم مشاهده کنیم که پیامک های در حال ارسال که هنوز ارسال نشده اند کدام هستند.

سامانه 137 یار
سامانه 137 یار
گزارش درصد رسیدگی های انجام شده نسبت به گزارشات ارجاع شده به واحد

این گزارش نشان دهنده این موضوع است که مثلا سازمان پسماند در این ماه ۹۹٫۵۸ درصد گزارشات دریافتی را به انجام رسانده و تایید مردم را نیز گرفته است ولی واحد پلیس ساختمانی در عمل ۶۰٫۸۷ درصد درخواستهای خود را رسیدگی کرده است و مسئول امور شهر منطقه ۲ ۷۹٫۸۸ درصد کارهای خود را به انجام رسانده است.

گزارش مقایسه ای عملکرد اپراتورهای ۱۳۷

از آنجائی که اپراتورها نقش مهمی در موفقیت ۱۳۷ دارند لذا امکان مدیریت اپراتورها بسیار مهم می باشد که برای این کار گزارشی به شرح ذیل طراحی شده است که نشان می دهد هر اپراتور مثلا در یک دوره یکماهه چند ثبت و پیگیری از درخواستهای مردمی انجام داده است. که این گزارش اپراتورهای پرکار و فعال سیستم را که تعداد ثبت و پیگیری بالائی از درخواستهای مردمی را انجام می دهند را مشخص می نماید.

معمولا از این گزارش برای دادن اضافه کار به اپراتورهای ۱۳۷ استفاده می شود.

سامانه 137 یار
سامانه 137 یار
گزارش برآورد ساعت کار مفید در جمع آوری زباله مهر ماه

در سیستم پیش بینی شده که به هر موضوع گزارش یک متوسط ساعت مفید انجام کار اختصاص داده شود مثلا ما می توانیم پیش بینی کنیم که بطور متوسط هر جمع آوری زباله ۲ ساعت کار مفید می باشد و در گزارش ذیل مشاهده می کنیم که در یک دوره یکماهه که ۳۶۵ درخواست انجام شده و مورد تایید مردم نیز قرار گرفته در عمل ۶۸۴ ساعت کار مفید انجام شده است و با توجه به اینکه مثلا ارزش ریالی هر مورد جمع آوری زباله ۵۰۰۰۰ وارد برنامه شده ارزش کل کار انجام شده در این ماه مبلغ ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد شده است.

یعنی با ورود اطلاعات ارزش متوسط انجام کار و ارزش ریالی انجام کار می توانیم به کارهای انجام شده وزن زمانی و وزن ریالی داده و عملکرد واحدها را براساس این وزن زمانی اندازه گیری نمائیم.

تعریف ساعت کار مفید برای هر موضوع و تعریف هزینه تقریبی برای انجام کار هر موضوع

در این قسمت می توانیم تعریف کنیم که موضوعات مختلف بصورت متوسط چند ساعت کار مفید برای انجام کار هستند و ارزش ریالی انجام هر کار را بصورت ذیل تعریف نمائیم .

سامانه 137 یار