سامانه ۱۳۷ یار

شهرداری زاهدان به جمع یاران ۱۳۷ پیوست

سوسنگرد

نرم افزار ۱۳۷ در شهرداری زاهدان نصب و راه اندازی شد.